همه چیز زوج آفریده شده است


ما در جهانی زندگی میکنیم که همه چیز زوج خلق شده است و اگر گمان کنیم فردی میتواند به طور تنها وجود داشته باشد کاملا در اشتباه بوده ایم ، زیرا اگر توجه کنیم بعد از هر عدد فردی یک ععد زوج قرار میگیرد و محال است که غیر از این باشد .
1 ، 2 – 3 ، 4 – 5 ، 6 ...
اگر درست بنگریم ، در مقابل هر نیروی مثبتی یک نیروی منفی وجود دارد و این دو نیرو کاملا هم اندازه هم قدرت مند خواهند بود.مثل:
ترس شجاعت

امید مایوس

اندوه نشاط

درست غلط

حقیقت دروغ

مرد زن

صلح جنگ

میبینید ؟ اینها همه در مقابل هم وجود دارند و همه هم خواهان نیروی مثبت آن هستند.در این میان به نیروی عشق توجه ویژه ای داریم:
عشق -  ؟

عشق نیز یک نیروی متقابل دارد و آن نیرو میتواند نفرت باشد که درست هم اندازه آن قدرت مند است و همان اندازه نیز خطرناک است.